Pogoji poslovanja

Podjetje Gizmania s.r.o., s sedežem na naslovu Bubenské nábřeží 306/13, dvorana št. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, matična številka: 24208230, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 188745 (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), objavlja svoje pogoje poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pogoji poslovanja), ki veljajo za nakup blaga, ki ga prodajalec ponuja v svoji spletni trgovini - e-trgovini na spletni strani https://www.gizmania.si/ (v nadaljnjem besedilu: spletna stran).

Ti pogoji poslovanja se smiselno uporabljajo tudi za nakup blaga v prodajalčevih trgovinah, če temu ustreza narava razmerja - zlasti ureditev odgovornosti za napake - reklamacije.

Trgovinski pogoji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Kupec z oddajo naročila sprejema te prodajalčeve SPP, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank v razmerju, ki izhaja iz prodaje blaga s strani prodajalca. Odnos med kupcem in prodajalcem urejajo te OP, ki so zavezujoče za obe stranki, razen če je v sklenjeni pogodbi izrecno določeno drugače. OP določajo pravice in obveznosti prodajalca in njegovih kupcev (kupcev) ter v veljavnem besedilu predstavljajo vsebino kupoprodajne pogodbe (za dobavo blaga) oziroma so njen sestavni del. Pravice in obveznosti, ki niso izrecno urejene s temi OP, urejajo določbe ustrezne zakonodaje, zlasti Civilnega zakonika (zakon št. 89/2012 Z. iz.) s spremembami.

II. OBVEZNOST INFORMIRANJA

Prodajalec obvešča kupca, kupec pa z oddajo naročila potrjuje, da je bil in je s strani prodajalca obveščen o naslednjem:

(i) identiteti prodajalca: Prodajalec je družba Gizmania s.r.o., s sedežem na naslovu Bubenské nábřeží 306/13, dvorana št. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice, matična številka: 24208230, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 188745.

(ii) oznaka blaga ali storitev (v nadaljnjem besedilu: blago) in opis njihovih glavnih značilnosti: je navedena na spletnem mestu za vsako blago posebej ali s povezavo - prolink na druga spletna mesta (proizvajalca/distributerja itd.),

(iii) cena Blaga, vključno z vsemi davki, pristojbinami in drugimi podobnimi denarnimi ugodnostmi: je vedno navedena za vsako posamezno Blago in je dokončna ter je Prodajalec ni upravičen kakor koli enostransko zvišati; če zaradi narave Blaga te cene ni mogoče razumno določiti vnaprej, je za Blago vedno naveden poseben način njenega izračuna,

(iv) način plačila (vključno z morebitno obveznostjo plačila kavcije): vedno je naveden pri izbiri Kupca za vsako Blago, izbira med ponujenimi načini plačila za Blago je odvisna od Kupca in izbranega načina plačila ni mogoče naknadno spremeniti brez soglasja Prodajalca,

(v) način dostave ali izvedbe Blaga: vedno je naveden z izbiro Kupca za posamezno Blago, izbira ponujenih načinov dostave/pošiljanja je odvisna od Kupca in izbranega načina dostave ni mogoče naknadno spremeniti brez soglasja Prodajalca,

(vi) čas dobave ali izpolnitve Blaga: v ponudbi Blaga na Spletnem mestu je navedeno, ali je Blago na voljo

(vii) stroški dostave Blaga: ti so vedno navedeni za vsak način dostave Blaga, z izbiro načina dostave Blaga Kupec izbere in se strinja tudi z ustreznimi stroški - ceno, ki jo je treba plačati za dostavo Blaga,

(viii) informacije o obstoju pravic iz naslova napak v delovanju, kjer je to primerno, tudi o garanciji za kakovost, poprodajnem servisu in njihovih pogojih: Kupec ima pravice iz naslova napak v delovanju, Prodajalec pa zagotavlja servis pod pogoji, ki so podrobneje določeni v teh OP, zlasti v X. členu teh OP,

(ix) da prodajalec v digitalni in zaščiteni obliki hrani vsebino naročil, na podlagi katerih se sklene pogodba o dobavi blaga s kupcem, vključno z osebnimi in drugimi podatki, ki jih posreduje kupec, ter za njihovo zaščito uporablja sodobne tehnične ukrepe, ki ustrezajo običajnim tehničnim sistemom in varnosti, ki se trenutno uporabljajo; Kupec ima pravico kadar koli zahtevati razkritje trenutno uporabljenih tehničnih sredstev, Prodajalec pa jih bo na zahtevo razkril Kupcu v obsegu, ki zadostuje za obveščanje Kupca in ne da bi ogrozil poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije Prodajalca,

(x) da je digitalna vsebina naročil in morebitnih drugih podatkov, ki jih hrani prodajalec, združljiva z digitalno vsebino, ki je trenutno v splošni uporabi (in jo je mogoče uporabljati)

(i) strojno opremo, tj. osebnimi računalniki na Applovih platformah PC in Mac, in

(ii) programsko opremo - splošno uporabljene pisarniške sisteme, tj. zlasti pisarniški paket Microsoft Office - trenutno v uporabi (zlasti word, excel itd.), bralnik Acrobat (zlasti format PDF), običajne spletne/internetne formate (format html). Prodajalec v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami sporoča zgoraj navedene formate in imena, da bi bilo sporočilo razumljivo v splošno uporabljani obliki,

(xi) stroške sredstev za komunikacijo na daljavo, pri čemer z uporabo/uporabo spletnega mesta niso povezani nobeni drugi stroški, dajatve itd. razen potrebnih stroškov internetne povezave, ki jih krije kupec glede na storitev internetne povezave, ki jo uporablja,

(xii) o možnosti odstopa od pogodbe, pri čemer ima Kupec pravico odstopiti od pogodbe o nakupu Blaga brez navedbe razloga v 60 dneh od dneva prejema Blaga (zadnjega dela), kot je podrobneje določeno v IX. členu teh Splošnih pogojev poslovanja,

(xiii) da ima Kupec pravico, da Prodajalcu pošlje pritožbe v kateri koli obliki komunikacije, ki jo uporablja Prodajalec, in v kateri koli zadevi, Prodajalec pa jih bo obravnaval in storil vse, kar je v njegovi moči, da jih reši; Prodajalec lahko za obravnavanje pritožbe uporabi tudi avtomatizirani komunikacijski sistem; Kupec lahko poleg tega pritožbo naslovi na nadzorni ali državni nadzorni organ, ki je (a) češka trgovinska inšpekcija (www. coi.cz) - za varstvo potrošnikov, (b) organ za izdajo dovoljenj za opravljanje trgovinske dejavnosti (www.statnisprava.cz) - nadzor nad izpolnjevanjem trgovinskih in storitvenih obveznosti, (c) urad za varstvo osebnih podatkov (www.uoou.cz) - varstvo osebnih podatkov; če se stranki ne sporazumeta o sporazumni rešitvi spora, se lahko katera koli od njiju obrne na pristojno sodišče,

(xiv) da bo naročilo oziroma sklenjena kupoprodajna pogodba shranjena pri prodajalcu in da bo prodajalec kupcu na njegovo zahtevo omogočil dostop do nje ter da bo prodajalec najkasneje ob dobavi blaga kupcu na njegov elektronski naslov v skladu z naročilom poslal/izvozil potrdilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi, ki ustreza naročilu blaga, ki ga je opravil kupec

 (xv) da so naročilo in drugi koraki, ki vodijo k sklenitvi pogodbe, ter spletna stran v češkem jeziku,

(xvi) da se pogodba sklene z izpolnitvijo potrebnih podatkov - naročilom Blaga prek Spletnega mesta, tj. z izpolnitvijo potrebnih podatkov v obrazcu za naročilo/e-shop in potrditvijo/naročilom Blaga na Spletnem mestu s potrditvijo/klikom na gumb Kupi zdaj,

(xvii) v primeru, da se med vnosom podatkov pred potrditvijo/oddajo naročila s strani Kupca odkrijejo kakršne koli napake, se te lahko popravijo na enak način, kot so bili vneseni ustrezni podatki,

(xviii)) da ima Kupec pravico, da poleg naročila za Blago/pogodbe o njegovem nakupu s Spletnega mesta prenese besedilo teh pogojev poslovanja v besedilni obliki,

(xix) v primeru, da določbe teh OP iz kakršnegakoli razloga (napaka ipd.) odstopajo od zakonskih določb za varstvo kupcev - potrošnikov, se ne upoštevajo; to velja tudi v primeru, da se kupec odpove posebni pravici, ki mu jo daje zakon,

(xx) da prodajalec zagotovi, da mnenja prihajajo od kupca, tako da zagotovi, da so mnenja o izdelkih objavljena le od kupcev, ki so dejansko kupili zadevno blago (imajo dostavljeno ali prevzeto naročilo); vključena so le mnenja kupca s kontaktnega elektronskega naslova, navedenega v dostavljenem/prevzetem naročilu blaga, in sicer za tako dostavljeno blago ali od kupca, ki je prijavljen pod uporabniškim računom na spletni strani www. gizmania.cz, in tudi samo za Blago, ki ga je kupil; preverjanje zgornjih dejstev opravi samodejni sistem,

(xxi) Prodajalec lahko na Spletnih mestih zagotovi priporočila/priporočeno Blago na podlagi algoritma za preračunavanje, ki upošteva prodajno sezono, datum začetka prodaje Blaga, trenutno razpoložljivost Blaga na zalogi, število naročenega Blaga, oceno Blaga, število prikazov Blaga na Spletnih mestih, uvrstitev Blaga v podkategorije izdelkov znotraj Prodajalčevega kataloga, cenovne marže in partnerske marketinške akcije; relativna utež vsake kategorije je enaka, vendar z možnim odstopanjem +/- 20 % za vsako kategorijo; prodajalec ima pravico spremeniti zgornje kategorije, ne da bi jih tukaj objavil; na zahtevo kupca bo prodajalec razkril posamezne uporabljene kategorije in njihovo utež.

III. PREDMET POGODBE IN NJIHOVO Sklenitev

3.1 Kupec ima možnost kupiti Blago, ki ga Prodajalec ponuja prek e-trgovine na Spletnem mestu, tj. s Prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo o nakupu Blaga (v nadaljevanju tudi "Pogodba").

3.2 Nakup Blaga prek Spletnega mesta ponuja Prodajalec v okviru svoje maloprodajne dejavnosti in ni namenjen prodaji Blaga za nadaljnjo prodajo v okviru Kupčeve dejavnosti. V primeru, da želi Kupec kupiti Blago za namen opravljanja svoje poslovno - gospodarske dejavnosti, se mora obrniti na distribucijsko podjetje Scoot Trade s.r.o., ki je hčerinsko podjetje družbe Gizmania s.r.o.

3.3 Sklenitev pogodbe med Kupcem in Prodajalcem se izvede z izpolnitvijo potrebnih podatkov o specifikaciji Blaga (specifikacija Blaga, velikost, barva itd.), navedbo načina plačila za Blago, navedbo načina dostave Blaga, navedbo Kupca in po potrebi drugih potrebnih podatkov v skladu z veljavnim naročilnico/pogodbo o sklenitvi. Kupec je dolžan in tudi upravičen preveriti izpolnjene podatke pred končno odpremo/potrditvijo naročila Blaga ter popraviti/spremeniti izpolnjene podatke na enak način, kot so bili vpisani. Ko je naročilo potrjeno/odposlano, kar se zgodi, ko kupec potrdi/kljukne na gumb Kupi zdaj, podatkov ni več mogoče spreminjati, naročilo pa je zavezujoče in pogodba je sklenjena, razen kot je določeno v nadaljevanju.

3.4 Glede na naravo transakcije, ki ni običajna (količina Blaga, višina cene, stroški dostave, razdalje itd.), ima Prodajalec pravico od Kupca zahtevati, da naročilo avtorizira/potrdi na drug ustrezen način (poleg potrditve na Spletnem mestu), npr. po telefonu ali pisno. Če kupec zavrne odobritev naročila na zahtevani način, se šteje, da naročilo ni bilo oddano in da kupoprodajna pogodba ni bila sklenjena.

3.5 Če kupec ne plača kupnine v skladu z naročilom/sklenjeno pogodbo, prodajalec blaga ne bo dobavil in pogodba/naročilo bo razveljavljeno.

3.6 Prodajalec v utemeljenih primerih dovoljuje tudi sklenitev Pogodbe s sredstvi komunikacije na daljavo, ki niso prek spletnega mesta, tj. zlasti s komunikacijo s Prodajalcem po elektronski pošti ali po telefonu itd. V tem primeru je pogodba sklenjena le, če:

(i) Kupec od Prodajalca s sredstvi komuniciranja na daljavo (zlasti z elektronskim dopisovanjem) prejme povzetek vseh bistvenih podrobnosti Pogodbe, tj. specifikacijo Blaga, ceno, način dostave Blaga, stroške dostave Blaga, način plačila itd. in hkrati

(ii) kupec v 12 urah po prejemu zgornjega povzetka pogodbe po elektronski pošti prek kontaktnega obrazca ne zavrne in pri tem navede številko naročila ali druge podatke, ki jih določi prodajalec za identifikacijo naročila.

3.7 Prodajalec ni odgovoren za to, da kupec ne prejme ustreznih elektronskih sporočil ali, odvisno od primera, naročenega blaga, če je bila dostava opravljena na naslove, ki jih je navedel kupec, vendar so ustrezni naslovi (le/ali) pravica tretje osebe, da prevzame ali zavrne dostavo itd. Prodajalec ne more niti nima pravice ugotavljati in preverjati točnosti podatkov, ki jih je kupec navedel ob naročilu blaga. Kupec je odgovoren za točnost in pravilnost izpolnjenih podatkov ter nosi vsa tveganja, povezana s podatki, ki jih je vnesel pri naročilu Blaga.

3.8 Prodajalec ima pravico uporabiti tehnična/digitalna sredstva za zaščito pred samodejnim (ne človeškim) izpolnjevanjem obrazcev za naročilo.

3.9 Sklenitev pogodbe med prodajalcem in kupcem temelji na pravilnem/pravilnem izpolnjevanju naročilnice v vseh obveznih podatkih (izpolnjevanje neobveznih podatkov je po volji kupca) na spletnem mestu in končni potrditvi/oddaji naročila s strani kupca, ki se zgodi s potrditvijo/ključkom na gumb [Kupi zdaj], prodajalec kupcu prek sredstev komunikacije na daljavo potrdi sprejem naročila (zlasti prek elektronskega sporočila na naslov, ki ga je posredoval kupec).

3.10 Predmet nakupa/prodaje po pogodbi so samo artikli blaga, ki so izrecno navedeni v naročilu/pogodbi, razen če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

3.11 Kupec se zaveda, da se v zvezi z nakupi prek spletnega mesta (in tudi v Trgovinah) in posodabljanjem ustreznih podatkov na spletnem mestu lahko zgodi, da je Blago, ki ga je naročil Kupec, že razprodano (čeprav je na spletnem mestu še vedno navedeno kot razpoložljivo). V tem primeru bo prodajalec kupca o tem obvestil takoj, ko bo za to izvedel. Če se stranki v 2 dneh ne dogovorita drugače (za podaljšanje roka naročila ali drugo spremembo naročila), pogodba preneha veljati in nobena od strank nima pravice zahtevati povračila itd.

3.12 Prodajalec se s pogodbo zavezuje, da bo kupcu dobavil:

- brezhibno Blago v skladu s specifikacijo, navedeno na Spletni strani v opisu Blaga ali v naročilu za Blago ali z lastnostmi, ki so običajne za vrsto Blaga

- v skladu z vsemi standardi, pravili in predpisi, ki veljajo v Češki republiki,

- opremljen s češkimi navodili za uporabo in seznami popravil, če so običajni za vrsto Blaga,

- je davčni dokument (račun) v papirni obliki fizično vstavljen v paket, dobavljen z Blagom, in/ali je poslan v elektronski obliki na elektronski naslov, s katerega je bilo oddano naročilo.

3.13 Prodajalec na zahtevo Kupca izda Kupcu potrdilo o nakupu Blaga, ki vsebuje datum prodaje, opis Blaga, ceno Blaga, kraj dobave, datum dobave, skupaj z identifikacijskimi podatki Prodajalca. Prodajalec mora to izpolniti tudi tako, da pošlje kopijo naročila za Blago. Hkrati mora Prodajalec Kupcu najpozneje ob dobavi Blaga na elektronski naslov, naveden v Kupčevem naročilu, dostaviti potrdilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi, ki ustreza Kupčevemu naročilu Blaga.

3.14 Kupec ima možnost odstopiti od že sklenjene pogodbe (preklicati ali spremeniti naročilo), če o tem obvesti prodajalca z izpolnitvijo kontaktnega obrazca tukaj ali na strani Kontakti v roku 2 ur od sklenitve pogodbe (potrditve oddanega naročila) ali od oddaje naročila na pakirno linijo.

IV. MESTO IZPOLNJEVANJA/dobave

4.1 Kraj izpolnitve - dobave blaga je kraj, ki ga kupec določi v naročilu/pogodbi. Prodajalec dostavlja na vse naslove za dostavo v Češki republiki in na Slovaškem.

4.2 Blago se dobavlja iz prodajalčevega skladišča ali izbranih trgovin. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala št. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice.

4.3 Kontaktna točka v e-trgovini je prodajalčev center za stranke na naslovu Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala št. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Lastninska pravica na blagu preide na kupca z dostavo blaga na naslov, ki ga je navedel kupec (ne glede na to, kdo je prevzel blago).

4.5 Če Kupec naroči Blago za tretjo osebo (pogodba v korist tretje osebe), tretja oseba pridobi lastninsko pravico na Blagu s prejemom (in postane kupec Blaga z vsemi pravicami in obveznostmi). Če tretja oseba Blago zavrne, pridobi pravice na Blagu Kupec, Pogodba pa še naprej velja med Kupcem in Prodajalcem. Če Kupec proda Blago tretji osebi, tretja oseba ne pridobi nobenih pravic do Prodajalca.

4.6 Kupcu svetujemo, da Blago ob prejemu ustrezno in temeljito pregleda in preuči. Če Kupec ugotovi napako na Blagu ali kakršno koli drugo neskladje z naročilom, naj o tem nemudoma obvesti Prodajalca na način, ki je spodaj določen za uveljavljanje napak na Blagu (reklamacije).

4.7 Osebni prevzem: Prodajalec lahko omogoči osebni prevzem Blaga v izbranih prodajalnah Prodajalca; to bo navedeno na Spletnem mestu v obrazcu za naročilo kot možnost osebnega prevzema. Pri osebnem prevzemu Blaga bo Kupec prejel SMS sporočilo, s katerim bo obveščen o možnosti prevzema naročila.

V. CENA

5.1 Nabavne cene Blaga, navedene na Spletnem mestu, so veljavne v trenutku naročila Blaga/zapolnitve Pogodbe, ki se zgodi s potrditvijo/ključkom na gumb [Kupi zdaj]. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen pred sklenitvijo Pogodbe, tj. tudi med iskanjem Blaga na Spletnem mestu, tudi če je Blago postavljeno v nakupovalno košarico itd. končna cena Blaga je vedno jasno navedena pred potrditvijo/ klikom na gumb [Kupi zdaj].

5.2 V primeru tipkarske napake v ceni Blaga se Blago proda po ceni brez napake, če je bila ta očitna, v primeru neizrazite, vendar dokazljive tipkarske napake pa se pogodba ne sklene.

5.3 Kupnina se glede na izbiro načina plačila šteje za plačano šele z nakazilom celotne kupnine za Blago na prodajalčev račun ali s plačilom v gotovini na prodajalčevi blagajni ali prevoznemu podjetju v primeru plačila ob dostavi.

5.4 Nakupna cena, navedena na spletnih mestih v okviru naročila in sklenjene pogodbe, je končna cena za nakup Blaga (cena za (i) dostavo in (ii) način plačila je navedena posebej), vključno z vsemi davki, pristojbinami itd., razen če je na spletnih mestih in v okviru naročila/pogodbe izrecno navedeno drugače (cena za posebno embalažo itd.).

5.5 Prodajalec kupcu ni dolžan, ima pa pravico izstaviti računa ali drugega dokumenta v zvezi s ceno (in njenim plačilom). Naročilo/pogodba je dokazilo o višini cene in obveznosti njenega plačila, dogovorjeni med prodajalcem in kupcem.

5.6 Za datum obdavčljive dobave se šteje datum dobave Blaga, razen če veljavna zakonodaja določa drugače.

5.7 Kupec plača Kupnino na način, ki ga izbere Kupec, vključno s ceno za način dobave Blaga, ki ga izbere Kupec, in ceno za način plačila, ki ga izbere Kupec.

VI. ČASI DOBAVE

6.1 Prodajalec bo Blago dostavil v roku, ki je določen na spletnem mestu, v razdelku Dostava.

6.2 Blago se dostavi z načinom dostave, ki ga je izbral Kupec, pod pogojem, da se Blago izroči in dostavi izbranemu prevozniku (način dostave) v roku, določenem na Spletnem mestu. Končni čas dostave Blaga je odvisen od Kupčevega izbranega načina dostave. Rok za dostavo Blaga je lahko določen z določenim časovnim intervalom. Konkretni čas dostave bo Kupcu sporočil izbrani prevoznik.

6.3 Če dobavni rok ni posebej določen za Blago, je ta 30 dni od datuma odpreme naročila/pogodbe in plačila dogovorjene cene Blaga, vključno s stroški prevoza in plačilnega sredstva. Če je rok določen z dnevi, so to delovni dnevi, razen če ni navedeno drugače.

6.4 Rok za dobavo Blaga začne teči z dnem oddaje naročila/zaprtja pogodbe, v primeru izbire plačila cene za dobavo Blaga na način, ki ni prevzem Blaga, pa z dnem plačila cene za dobavo Blaga.

6.5 Rok za dobavo Blaga se lahko sorazmerno z okoliščinami podaljša, če je zamuda posledica višje sile ali okoliščin, ki jih ni povzročil Prodajalec, vendar je najdaljši rok za dobavo 30 dni.

6.6 Če Prodajalec ne more dobaviti Blaga v določenem roku, mora o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti Kupca. Če se stranki v petih (5) dneh ne dogovorita drugače (za podaljšanje roka dobave Blaga ali drugo spremembo naročila), lahko kupec odstopi od pogodbe in nobena od strank nima pravice zahtevati odškodnine itd.

VII. STROŠKI DOBAVE BLAGA

7.1 Kupec mora prodajalcu poleg kupnine na enak način kot kupnino za blago plačati tudi stroške/ceno dostave blaga po ceni, določeni za način dostave blaga, ki ga je izbral kupec.

7.2 Cena za dobavo - prevoz Blaga se razlikuje glede na Kupčev izbrani način dobave Blaga in vključuje vse davke (zlasti DDV), dajatve itd.

7.3 Trenutna cena za dostavo Blaga vključuje DDV in je vedno navedena za vsak način dostave. Zaradi morebitnih sprememb cen za dostavo Blaga (po prevoznikih) te cene niso navedene in posodobljene tukaj, temveč vedno za Blago na spletnem mestu.

7.4 Prodajalec lahko - v skladu z informacijami ob dostavi Blaga - določeno Blago od določenega zneska nakupne cene dostavi brezplačno ali po znižanih cenah.

VIII. način plačila

8.1 Kupec je dolžan plačati ceno za Blago, tj. nakupno ceno, ceno za dobavo Blaga in ceno za način plačila, ki ga je izbral Kupec, ali druge dogovorjene cene ali stroške, na enega od načinov, ki jih Prodajalec omogoča za posamezno Blago, tj. zlasti:

(i) po povzetju - tj. po povzetju,

(ii) s spletnim plačilom prek plačilnega sistema, ki ga uporablja prodajalec

(iii) z bančnim nakazilom

IX. ODSTOP OD POGODBE BREZ Utemeljitve, ZAMENJAVA BLAGA

9.1 Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu blaga, sklenjene prek spletnega mesta/od nakupa blaga, opravljenega prek spletnega mesta (sredstva komuniciranja na daljavo), brez navedbe razloga pod naslednjimi pogoji.

9.2 Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta, brez navedbe razloga v 60 dneh od datuma prejema Blaga.

9.3 Kupec mora prodajalcu skupaj z Blagom, ki ga je treba vrniti, dostaviti pisno obvestilo o odstopu od pogodbe:

(i) po pošti na naslov Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala št. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice,

(ii) z obrazcem na spletnem mestu (Odstop od kupoprodajne pogodbe); kupec obrazec skupaj z računom vstavi v pošiljko,

(iii) na drug ustrezen način - npr. z izpolnitvijo kontaktnega obrazca na spletnem mestu.

9.4 Rok za odstop od pogodbe je upoštevan, če je obvestilo o odstopu od pogodbe poslano pred iztekom veljavnega 60-dnevnega roka.

9.5 Če kupec odstopi od pogodbe, mora prodajalcu poslati ali izročiti blago, ki ga je prejel od prodajalca, brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po pošiljanju obvestila o odstopu. Če obstaja dvom o tem, ali je bilo Blago kupljeno od Prodajalca, mora Kupec na zahtevo Prodajalca dokazati, da je bilo Blago kupljeno od Prodajalca na podlagi Pogodbe, od katere odstopa. Kupec mora blago vrniti prodajalcu na naslov Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala št. 11, 170 00 Praga 7 - Holešovice, blago bo poslano nazaj kot navadna pošiljka. Pošiljke po povzetju ne bomo sprejeli! Kupec lahko blago vrne tudi v kateri koli prodajalni prodajalca.

9.6 Prodajalec bo kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh po prejemu Blaga ali vročitvi kupčevega potrdila, da je kupec poslal Blago, karkoli nastopi prej, vrnil vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, prejeta od kupca po Pogodbi, na enak način, kot jih je prejel, razen če se stranki dogovorita drugače. Prodajalec kupcu povrne denar, ki ga je prejel na drug način, le, če se je kupec s tem strinjal in če prodajalcu s tem ne nastanejo dodatni stroški. Kupec lahko izbere način vračila, in sicer (i) z vračilom na kreditno kartico, (ii) z vračilom na račun PayPal ali (iii) z nakazilom na bančni račun, katerega številka je navedena v obvestilu o odstopu od pogodbe, (iv) osebno v prodajalnah prodajalca.

9.7 Če je Kupec izbral način dostave Blaga, ki ni najcenejši način dostave, ki ga je ponudil Prodajalec, bo Prodajalec Kupcu povrnil stroške dostave Blaga v znesku, ki je enak najcenejšemu ponujenemu načinu dostave. V primeru, da Kupec odstopi od Pogodbe le glede dela Blaga (Kupec je v okviru ene Pogodbe/naročila kupil več Blaga in odstopi/vrne le del Blaga) in je bila cena za dobavo vsega Blaga določena/dogovorjena v okviru ene Pogodbe/naročila v enem znesku za vse Blago, potem Prodajalec Kupcu ne povrne plačane cene za dobavo Blaga (taka cena dobave se povrne le v primeru, da Kupec odstopi od celotne Pogodbe, tj.

9.8 Če Kupec odstopi od Pogodbe, nosi stroške vračila Blaga Prodajalcu

9.9 Če je Blago po odstopu od Pogodbe vrnjeno že uporabljeno, poškodovano, onesnaženo ali brez dokumentov, priloženih Blagu, je Kupec Prodajalcu odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti Blaga, ki je posledica ravnanja z Blagom, razen tistega, ki je potrebno za seznanitev Kupca z naravo, značilnostmi in funkcionalnostjo Blaga ("Zamenjava"). Prodajalec zahteva Nadomestilo od Kupca tako, da mu pošlje sredstva, ki jih je prejel od Kupca za nakup Blaga, zmanjšana za Nadomestilo, če pa je zmanjšanje vrednosti ugotovljeno šele po vrnitvi kupnine, mora Kupec plačati Nadomestilo Prodajalcu v desetih (10) dneh po zahtevi za plačilo.

9.10 V primeru odstopa od pogodbe, katere predmet je opravljanje storitve, in se je storitev na zahtevo kupca začela uporabljati pred iztekom roka za odstop od pogodbe, mora kupec plačati ceno storitev, opravljenih do trenutka odstopa od pogodbe.

9.11 Prodajalec kupcu ob prvi zamenjavi blaga ne zaračuna stroškov pakiranja ali poštnine. Zamenjava se lahko opravi v katerem koli prodajalčevem lokalu, pri čemer je skupna cena izdelka vedno enaka ali višja od prvotne nakupne cene izdelka. Če je cena novega izdelka višja, razliko v ceni plača kupec neposredno na mestu zamenjave. Vrnjeno blago mora biti v originalni embalaži, neuporabljeno, nepoškodovano, vključno z vsemi dodatki, in sposobno nadaljnje prodaje. Kupec bo za vrnjeno blago prejel dokazilo o nakupu.

X. ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJE, REKLAMACIJE (REKLAMACIJE)

10.1 Odgovornost za napake, garancije, uveljavljanje napak so opisane v Garancijska politika, ki je sestavni del teh pogojev.

XI. DRUGI POGOJI

11.1 Če prodajalec kupcu zagotovi dodatne ugodnosti, povezane z nakupom blaga, kot je zamenjava blaga v daljšem časovnem obdobju ipd. se takšne ugodnosti in z njimi povezane dodatne obveznosti uporabljajo pod pogoji, dogovorjenimi ob nakupu blaga, in pogoji, ki jih prodajalec navede v ustreznih gradivih.

11.2 Za uveljavljanje Kupčevih pravic se ob upoštevanju varstva Kupca kot potrošnika smiselno uporabljajo ustrezne določbe teh Splošnih pogojev poslovanja in po potrebi običajni postopki v trgovini, ki veljajo za uveljavljanje Kupčevih pravic.

11.3 Prodajalec zagotavlja izvensodno obravnavo pritožb potrošnikov prek spodnjega kontaktnega obrazca. Prodajalec bo informacije o reševanju kupčeve pritožbe poslal na kupčev elektronski naslov.

XII. KONČNE DOLOČBE

12.1 Ti pogoji poslovanja veljajo, kot so določeni na prodajalčevem spletnem mestu na dan oddaje naročila/pogodbe, razen če se stranki pisno dogovorita drugače. Če kupec odda naročilo/pogodbo po datumu spremembe OP, se uporabljajo OP, kot so bili spremenjeni.

12.2 Prodajalec ima pravico spremeniti te OP po lastni presoji, pri čemer mora biti sprememba OP vedno objavljena na spletnem mestu ali pa morajo biti na spletnem mestu vedno prikazane spremenjene OP.

12.3 Kupci lahko te OP kadar koli prenesejo in obdržijo.

 

Ti pogoji veljajo od 6. januarja 2023 dalje.